Hållbarhet och Miljö

Vi definierar hållbarhet utifrån att tillfredsställa och överträffa patienternas förväntningar med säker och tillgänglig vård.

värdegrund – Optalux Ögonklinik


vision – att vara det personliga alternativet i svensk sjukvård


Optalux skall attrahera kompetent personal som med utbildning och delaktighet medverkar till att målen nås. Vi skall ta ett stort ansvar i miljö, arbetsmiljö och hållbarhetsfrågor och därigenom få personal med personligt engagemang och kompetens som bidrar till företagets utveckling. Ett tydligt hållbarhetstänk attraherar på sikt även medvetna patienter.

värdegrunden – vår huvudsakliga utgångspunkt

 • Värdegrunden skall vara känd av alla medarbetare.
 • Långsiktigt tänkande med hållbarhet i fokus är den viktigaste framgångsfaktorn för verksamhetens fortsatta positiva utveckling.
 • Att alla får ta del av resultat, avvikelser och förslag stimulerar till ständig förbättring.

ledningssystemet

Våra åtaganden styrs och följs upp i ledningssystemet vilket hjälper oss med

 • att leva upp till kund- och intressentförväntningar
 • att uppfylla legala krav och föreskrifter
 • att bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad påverkan på miljön.

Kvalitetssäkring och förbättring av verksamheten sker genom

 • att vi fastställer rutiner och arbetssätt i ledningssystemet
 • att vi ständigt arbetar med förbättringsarbete.

principer för Miljöarbetet

Våra vägledande principer:

 • Etablera ett öppet och lärande företagsklimat.
 • Säkerheten för patienter och medarbetare är högt prioriterat.
 • Identifiera risker och minska vårdskador.
 • Snabbt upptäcka förbättringsområden genom att ständigt dokumentera alla typer av avvikelser och förbättringsförslag som vi stöter på i arbetet.
 • Dokumentera, fastställa och förbättra våra vård- och verksamhetsmässiga processer fortlöpande och systematiskt för att uppnå optimal nytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö.
 • Kretsloppstanken är en bärande idé och minimikravet är att följa nationella lagar och miljömål.
 • Integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten.

vår gemensamma värdegrund

Vår verksamhet vilar på följande ledord:

 • Personcentrerade
 • Patientfokuserade
 • Omtänksamma
 • Professionella

engagerade medarbetare

Alla medarbetare ser till:

 • att förstå sin roll i det dagliga arbetet med att skapa resultat
 • att ta ett aktivt ansvar i det ständiga förbättringsarbetet genom att rapportera avvikelser
 • att föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvalitet, miljö och arbetsmiljö
 • att förstå hur de personligen kan bidra till att de övergripande företagsmålen uppnås.

Tydliga chefer och ledare

Chefer och ledare agerar förebilder och visar tydligt engagemang för kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom

 • att sätta tydliga mätbara mål som regelbundet följs upp
 • att ta beslut baserade på fakta, med helhetssyn på verksamheten och för långsiktig hållbarhet
 • att utveckla medarbetarnas kompetens och ge dem förutsättningar att uppnå sina mål.

Vad vi strävar efter i miljöfrågor:

 • Minska vårt avfall som går till deponi, nämligen det som inte kan återanvändas eller återvinnas.
 • Kontinuerligt minska vårt användande av miljöfarliga ämnen.
 • Ständigt förbättra vår energieffektivitet.
 • Utbilda och informera vår personal inom miljöområdet/miljöarbetet.
 • Uppmuntra leverantörer till ett bättre miljöarbete.
 • Använda kollektiva färdmedel vid tjänsteresor om det är möjligt – gärna tåg.

Beaktar miljöaspekter och hållbarhet vid inköp:

 • Vi frågar efter förslag på miljöanpassade alternativ.
 • Vi försöker köpa produkter som går att återanvända eller återvinna.
 • Vi ser till att produkterna inte innehåller miljöfarliga ämnen i största möjliga utsträckning, och att tillverkningen kräver låg energiförbrukning.

Miljöcertifierat – Svensk Certifiering – ISO 14001:2015

Optalux Ögonklinik är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Boka tid för ögonundersökning på Optalux Ögonmottagning

Boka tid på Optalux Ögonkliniker:

 • Ring 08 66 222 30 för egen bokning.
 • Dagliga akuta tider finns.
 • Remisser från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare, och optiker tas emot elktroniskt eller per post.
 • Avgiftsfri för Barn under 18 år och äldre än 85 år
 • Frikort gäller

boka tid på optalux ögonmottagning